Naše služby

V této oblasti zajišťujeme:
 • Revize účetnictví a daňové evidence s důrazem na metodiku účetních postupů, a dodržování norem stanovených daňovými zákony a soulad výstupů účetnictví s daňovým přiznáním. Revize je ukončena podrobnou zprávou výhradně pro vnitřní potřebu účetní jednotky.
 • zajištění konverze české účetní soustavy do mezinárodních účetních standardů.
 • rekonstrukce účetnictví a daňové evidence
 • vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty i subjekty, které nejsou zřízeny za účelem podnikání
  • komplexní zpracování účetní agendy v prostorech naší firmy, které může zahrnovat na základě specifikace, uvedenéve smlouvě.
Daňová evidence
 • vedení peněžního deníku
 • zpracování knihy pohledávek a závazků
 • zpracování knihy investičního majetku včetně odpisového plánu u jednotlivých položek
 • vedení přehledu o DPH, daňové povinnosti, zpracování daňového přiznání na DPH, zajištění záznamní povinnosti
 • tisk jednotlivých sestav a předkládání klientovi
 • za příplatek další služby v oblasti daňové evidence
Podvojné účetnictví
 • návrh účtového rozvrhu na základ podnikatelského záměru a požadavků klienta
 • příprava a zaúčtování všech účetních dokladů do peněžního deníku a hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy
 • vedení přehledů operativní evidence
 • tisk jednotlivých sestav a předkládání klientovi
 • zajištění cash flow
 • na základě požadavků klienta podávání pravidelných informací o ekonomické situaci a provedení rozboru jednotlivých sestav přímo v sídle klienta
 • vypracování podkladů pro příslušná daňová přiznání v následujících oblastech: daň z příjmů, DPH, silniční daň a další druhy daní
 • zpracování a podání daňových přiznání a to jak řádných, tak opravných a dodatečných
 • konstrukce systému středisek podle požadavků podnikatelů a manažerů
 • komplexní zpracování mzdové agendy, včetně komunikace s orgány Správy sociálního zabezpečení a Zdravotními pojišťovnami periodické reporty klientům o stavu jejich firmy, předložení operativní uzávěrky ve složení :
  • rozvaha
  • výsledovka
  • cash flow, a dalších sestav podle jejich přání
 • tvorbu směrnic pro účtování, účtového rozvrhu, metodiky účtování a anylitiky u jednotlivých účtů v souladu s požadavky klientů na sledování výsledků účetní jednotky
 • zpracování podkladů pro inventarizace a zajištění inventarizací
 • vedení účetnictví a daňové evidence v sídle naší firmy
 • audity s možností výběru z několika auditorů
 • školení a zaškolování účetních jednotlivých účetních jednotek na základě jejich požadavků

V této oblasti zajišťujeme:
 • zpracování daňových přiznání. Za zpracovaná daňová přiznání přebíráme odpovědnost, která vyplývá ze zákona
 • odklady daňových přiznání
 • komplexní služby daňového poradenství v oblasti všech druhů daní
 • daň z příjmů fyzických osob a právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • spotřební daně
  • daň silniční
  • daň z nemovitostí
  • daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí
  • správa daní a poplatků
 • vyřizování záležitostí na finančních úřadech na základě vystavených plných mocí
 • přípravu na kontroly finančního úřadu
 • zastupování klientů v otázkách daní a poplatků před státními orgány
 • vnitřní revize účetnictví a daňové evidence s důrazem na dodržování norem stanovených příslušnými daňovými zákony, jejichž výsledky jsou určeny výhradně pro vnitřní potřebu podnikatelů. V rámci těchto revizí zajišťujeme komplexní doporučení pro správnost daňového přiznání a optimální daňový výsledek
 • zastupování klientů v jednáních v souvislosti s procesním právem daňovým při jednáních s orgány státní správy a před soudy
 • zajišťujeme vypracování německého daňového přiznání fyzickým osobám zaměstnaným v SRN prostřednictvím daňové kanceláře SCH-EKONOM sro. Pisecna 2520 / 2a, 35002 Cheb, která má platnou registraci u Zuständige Steuerberaterkammer v Norimberku: [odkaz]

V této oblasti zajišťujeme:
 • přípravu ekonomických rozborů firem
 • komplexní zpracování podnikatelských záměrů na základě požadavků klientů, případě požadavků peněžních ústavů při žádostech o úvěr apod.
 • zpracování krátkodobých i dlouhodobých propočtů a odhadů ekonomických výsledků
 • návrhy individuálních systémů ekonomických výstupů
 • odhady bezprostřední vazby ekonomických výstupů na daňovou povinnost
 • podporu racionálního rozhodování subjektů při volbě ekonomických rozhodnutí s ohledem na očekávanou daňovou povinnost sledování a hodnocení ekonomických výsledků jednotlivých organizačních složek firmy
 • zavedení manažerského účetnictví
  • Firemní strategie

   Poradenství ve strategickém a organizačním rozvoji

    • Návrhy firemní strategie, rozpočtu a finančního plánu
    • Rozbory a oponentury jednotlivých záměrů firmy ve finančnictví, investiční a marketingové oblasti se stanovením dopadů těchto záměrů do ekonomiky firmy v budoucnosti
    • Poradenství při kapitálových transakcích
    • Poradenství při zvyšování výkonnosti firmy
    • Optimalizace a návrhy systémů peněžních toků firmy (CashFlow)

    Poradenství ve strategickém a organizačním rozvoji

    • Provádíme jednorázové či průběžné hodnocení vývoje firmy na základě souboru časových řad ukazatelů, vč. porovnání stavu firmy s obecně standardizovanými normami jednotlivých ukazatelů.

V této oblasti zajišťujeme:

Pro firmy s méně než 400 zaměstnanci se interní mzdová účetní nevyplatí. Jsou tu osobní náklady, potřeba pracovního prostoru, nákup a update software, režie a také neřešitelný problém zastupitelnosti. Nabízíme externí zpracování mezd za pomoci moderních nástrojů, rychlé, důvěrné a bezpečné.

 • Pomoc s nastavením pracovně právních vztahů
 • Kalkulace mezd vč. výplatních pásek a příkazů k úhradě, výpočty čistých mezd, záloh a doplatků
 • Výpočty pojistného a daňových povinností, vč. výkazů pro zdravotní pojišťovny, ČSSZ a finanční úřad
 • Absolutní diskrétnost při zpracování, přenosu dat i předávání podkladů
ÚSPORA AŽ 50 % NÁKLADŮ A MINIMALIZACE RIZIK

S námi získáte -

 • Zkušenou externí mzdovou účetní, která převezme administrativní zátěž a zodpovědnost a zajistí včasné zpracování mzdové i personální agendy
 • Odborného konzultanta, který za vás bude sledovat spletitý vývoj zákonů a jejich novel a včas vás upozorní na nové možnosti i možná rizika​​
 • Partnera zvyklého pracovat s důvěrnými informacemi na všech stupních jejich zpracování (při přenosu a zpracování dat, stejně jako při předávání podkladů klientům)
ZAJISTÍME POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
 • Vyhotovení pracovních smluv a dohod
 • Přihlášení a odhlášení pracovníků u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Vyhotovení výstupních formulářů pracovníků
 • Zpracování mezd na základě měsíčních podkladů
 • Výpočet čisté mzdy
 • Výpočet záloh a doplatků na mzdy
 • Výpočty exekucí z mezd a s nimi související administrativa
 • Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnance
 • Výpočet pojistného
 • Výpočet daňové povinnosti
 • Měsíční přehledy na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, měsíční statistické výkazy
 • Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • Zpracování žádostí o dotace pro „chráněné dílny“
 • Roční vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti
 • Zastupování při kontrole sociálního a zdravotního pojištění
 • Zastupování před správcem daně
 • Elektronické výstupy včetně plné podpory internetového bankovnictví
 • Zastupování při kontrolách finančního úřadu, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
Částo se ptáte
CENÍK SLUŽEB
Cena našich služeb je flexibilní a závisí na konkrétních požadavcích a rozsahu práce. Abychom Vám mohli poskytnout co nejpřesnější cenovou nabídku, je nezbytné osobní setkání nebo důkladné seznámení s Vaší organizací a specifikací požadovaných služeb. Věříme, že individuální přístup a pečlivé zvážení Vašich potřeb nám umožní vytvořit nabídku, která bude přesně odpovídat Vašim očekáváním.