19.12.2023
Je možná anonymizace údajů v účetní závěrce?

Mnohé společnosti svou povinnost zakládat účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku neplní. Jedním z důvodů bývá, že považují údaje v účetní závěrce za natolik citlivé a že by mohly poskytnout výhodu svým konkurentům. Dalším důvodem může být i poškození dobrého jména společnosti. Tím se ovšem vystavují riziku uložení sankce ze strany rejstříkových soudů.

Problém citlivosti údajů v účetní závěrce řešil Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí. Ten připustil, že v určitých případech mohou společnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin bez vybraných údajů a tyto tzv. začernit.

Aby mohlo dojít k oprávněné anonymizaci, musí být ovšem zveřejnění takových údajů způsobilé přivodit společnosti újmu. Nejvyšší soud bohužel dále nerozvádí sousloví „způsobilé přivodit újmu“ a ponechává na společnostech, aby svůj postoj k anonymizaci konkrétních údajů případně obhájili. Společnosti tedy musí být v tomto ohledu opatrné a být schopny odůvodnit nezveřejnění určitých údajů obsažených v účetní závěrce.